AKTUALITY

25.05.2021
 • AKTUALITA

Cenník potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19

 

Potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19  ,-200 Kč

Potvrzení o prodělaném onem.COVID-19 do zahraničí  ,-300 Kč.

 

Můžete také požádat o vydání certifikátu v laboratoři, kde jste absolvovali PCR test.

15.04.2021
 • AKTUALITA

Máme vakcíny ASTRA ZENECA!

 

Prosím všechny zájemce od 65 let a zájemce s chronickým onemocněním, aby se nám postupně objednávali telefonicky v ordinačních hodinách nebo e-mailem.

 

 

10.03.2021

Očkování vakcínou Astra Zeneca

 

Prosíme všechny klienty 60+ s léčeným chronickým onemocněním (hypertenze, diabetes mellitus, CHOPN, onkologické pacienty, onemocnění srdce atd.) aby se nám hlásili, pokud mají zájem o očkování v naší ordinaci - telefonicky v ordinačních hodinách nebo e-mailem.

01.03.2021
 • AKTUALITA

Vážení klienti,

 

věnujte prosím pozornost našemu vnitřnímu řádu ordinace, žádame Vás, aby jste ho dodržovali!

 

K dispozici bude i v čekárně ordinace.

 

Vnitřní řád ordinace Dolnoměcholupská zdravotní s.r.o.

PACIENT JE VŽDY POVINEN ŘÍDIT SE POKYNY ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU.

Porušení vnitřního řádu má své důsledky. V případě opakovaného anebo závažného porušení tohoto vnitřního řádu můžeme Vaši péči oprávněně ukončit na základě ustanovení § 48 odst. 2 (d) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. V případě ukončení Vaší péče z důvodu porušení vnitřního řádu Vám dáme písemné vyrozumění s uvedením důvodů pro tento krok, v souladu s §48 odst. 5 stejného předpisu.

 

Provozní doba a ordinační doba

 1. Provozní a ordinační doba je zveřejněna na vstupních dveřích do zdravotnického zařízení a na webových stránkách www.dolnomecholupskazdravotni.cz

 2. V této době jsou v ordinaci přítomni zdravotničtí pracovníci a poskytují zdravotní služby pouze registrovaným pacientům.

 3. Ordinační doba je rozdělena na hodiny pro nemocné a zdravé pacienty (preventivní prohlídky, očkování, administrativní úkony, vyšetření k posudkům).

 4. V ordinační době pro zdravé pacienty není možné ošetření nemocného pacienta bez předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy se sestrou či lékařem.

 5. Do zdravotnického zařízení pacient vstupuje v doprovodu maximálně 1 osoby.

 6. Poslední pacient je ošetřen 30 minut před koncem ordinační doby.

 7. Návštěvní služba není prováděna akutně, ale pouze po předchozí domluvě se zdravotnickým personálem ambulance.

 8. Telefony zvedáme pouze v ordinační době. Na nepřijaté hovory během ordinační doby se snažíme volat zpátky(pozor není to ale naše povinnost). Pokud se opakovaně nedovoláte, prosím pošlete nám SMS zprávu s Vaším požadavkem, nebo e-mail.Povinnosti pacienta při poskytování zdravotních služeb

Nikoho verbálně ani fyzicky nenapadáme, nekřičíme ani nezvedáme hlas. Naše ordinace se v rámci možností snaží všem pacientům maximálně vyhovět a rádi bychom si zachovali přátelské prostředí, jaké zde máme. Toto porušení v případě agresivního či neslušného chování s personálem má svoje důsledky, a to že Vaši registraci neprodleně ukončíme za hrubé porušení vnitřního řádu.

 1. Dodržovat navržený individuální léčebný a diagnostický postup zdravotnickým personálem.

 2. Pravdivě informovat ošetřující zdravotnický personál o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb. Nesplnění této povinnosti je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu.

 3. Chovat se dle zásad slušného chování k zdravotnickým pracovníkům a řídit se jejich pokyny.

 4. Dodržovat zásady občanského soužití a dobrých mravů ve vztahu ke spolupacientům, jejich případným zákonným zástupcům, a zdravotnických pracovníků. Nikoho verbálně nenapadat, nekřičet ani nezvedat hlas. 

 5. Nepožívat před a během vyšetření alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

 6. Řídit se tímto vnitřním řádem.

Registrace k praktickému lékaři pro dospělé

 1. Dolnoměcholupská zdravotní s.r.o. (dále jen zdravotnické zařízení) poskytuje zdravotní služby v plném rozsahu pouze svým registrovaným pacientům.

 2. Pacient může požádat o registraci ve zdravotnickém zařízení, jestliže je starší 18 let, a pokud uplynuly více než 3 měsíce od jeho předchozí registrace u jiného praktického lékaře. O přijetí registrace rozhoduje zdravotnické zařízení, stvrzena je podpisem registračního listu.

 3. K registraci do zdravotnického zařízení se pacient musí vždy prokázat platným dokladem totožnosti a průkazem zdravotní pojišťovny.

 4. V případě pacienta, který nemluví česky, je na pokyn zdravotnického personálu nutné, aby měl sebou překladatele.

Objednání na vyšetření

Respektujte prosím, že pořadí pacientů určuje lékař. Těhotné klientky mají přednost.

 1. Na veškeré prohlídky, potvrzení či jinou administrativu je nutné se předem objednat. Neobjednaný pacient bude z kapacitních důvodů objednán na konkrétní čas.Ve výjimečných případech lze provést vyšetření pacienta i bez předchozí domluvy - v akutních život ohrožujících stavech, které vždy posuzuje lékař.

 2. Čas, na který je pacient objednán, nepředstavuje čas, kdy pacient vstupuje do ordinace, ale čas, od kdy je pacient přítomen v čekárně.

 3. Časové možnosti pro jednotlivá ošetření a prohlídky jsou omezené. Je tedy nutné požadavek co nejvíce specifikovat. Např. pokud se objednáte na standardní ošetření, nebude obvykle možné provést prohlídku k vystavení jakéhokoliv potvrzení (řidičský průkaz, zbrojní průkaz, příspěvek na péči apod.), a to proto, že každá prohlídka představuje jiný čas u sestry a jiný u lékaře.

 4. Vzhledem k charakteru a chodu ambulance praktického lékaře může dojít k posunutí času objednání, někdy i o delší časový interval. Příčiny mohou být různé:

  1. Do ordinace se dostaví pacienti, kteří potřebují vzhledem k charakteru svého onemocnění od personálu akutní/přednostní ošetření.

  2. Čas ošetření některého z předchozích pacientů se prodlouží závažností nebo komplikacemi jiného jeho onemocnění.

  3. Technické poruchy/výpadek proudu, vody, počítačové techniky aj.

  4. Jiné nepředvídatelné situace.

 5. Ve výše uvedených situacích žádáme všechny čekající pacienty o pochopení a toleranci. 

 6. Pacienti se mohou na vyšetření objednat telefonicky, e-mailem přes webové stránky www.dolnomecholupskazdravotni.cz, a využít tak on-line objednávky (zde si pacient volí pouze preferovaný čas, je nutné vyčkat na potvrzení termínu zdravotnickým zařízením). Osobní a telefonické objednávky jsou možné pouze v průběhu ordinační doby.

 7. Je nutné, aby se objednaný pacient, který se nemůže dostavit na vyšetření, předem omluvil a neblokoval tak rezervovaný čas jiným pacientům.

 8. Nemůžeme brát ihned všechny telefony. Telefony nám zvoní průměrně jednou za tři minuty. Sestra se však musí primárně věnovat potřebám pacientů fyzicky přítomných v ordinaci a až poté může brát hovory. Jakmile má sestra čas snaží se na hovory v ordinačních hodinách zavolat zpátky, pokud na hovor neodpovíte, znovu zpátky volat nebudeme. Můžete nám vždy poslat SMS nebo e-mail: dolnomecholupska@medkontakt.cz

 9. Na telefony a e-maily odpovídáme pouze v ordinačních hodinách. Na hovory mimo ordinační hodiny nebudeme volat zpátky. Na e-maily mimo ordinační dobu, odpovíme následující den v ordinačních hodinách.Pracovní neschopnost pacienta:

 • 1.Doklad o dočasné pracovní neschopnosti (dále je DPN) vystavuje lékař na základě zjištění zdravotního stavu, nikoliv na žádost pacienta.

 • 2 Pokud se pacient bez předchozí omluvy nedostaví na plánovanou kontrolu v době DPN, bude mu DPN v daném termínu ihned ukončena.

 • 3. Dodržujte navržený léčebný režim a pokyny ošetřujícího lékaře.Oznamování změn

 1. Registrovaný pacient je povinen co nejdříve nahlásit zdravotnickému zařízení veškeré důležité změny týkající se osobních údajů (jméno, bydliště, telefon, e-mail a další) a pojištění (druh a změna pojišťovny).

 2. Pacient je povinen informovat zdravotnické zařízení o plánované operaci, a tedy nutnosti provedení předoperačního vyšetření. Tuto skutečnost by měl nahlásit nejlépe hned poté, kdy se dozví termín své operace. Jen tak bude mít zdravotnický personál dostatek času naplánovat všechna potřebná předoperační vyšetření. Změny je možno nahlásit telefonicky, e-mailem nebo osobně v průběhu ordinační doby.

Zdravotnická dokumentace

 1. Zdravotnická dokumentace pacienta vedená lékařem je majetkem lékaře. Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient či jeho zákonní zástupci. Dokumentaci však nelze vynášet z ordinace. Kopie si musí pacient pořídit přímo v ordinaci za úplatu dle platného ceníku.

 2. Pokud se pacient přeregistruje k jinému praktickému lékaři, zdravotnické zařízení pořizuje a odesílá novému registrujícímu lékaři na jeho žádost výpis ze zdravotní dokumentace do 30 dnů dle zákonné lhůty. Výpis obsahuje všechny údaje potřebné pro poskytování dalších zdravotních služeb pacientovi.

Odmítnutí přijetí pacienta do péče (§ 48 zákona č. 372/2011 Sb.) 

 1. Poskytovatel, kterého si pacient zvolil, může odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud:

  1. by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým, 

  2. by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala v případě poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství výkon návštěvní služby, 

  3. není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

 2. Poskytovatel může ukončit péči o pacienta v případě, že: 

  1. prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele, 

  2. pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o registrujícího poskytovatele; ustanovení § 47 odst. 2 není dotčeno, 

  3. pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb, 

  4. pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, nebo s poskytováním zdravotních služeb vysloví souhlas, ale neřídí se vnitřním řádem a jeho chování přitom není způsobeno zdravotním stavem, 

  5. přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jestliže neposkytování součinnosti souvisí se zdravotním stavem pacienta; ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta. 

 3. Důvody odmítnutí přijetí pacienta do péče podle odstavce 1 nebo ukončení péče podle odstavce 2 posuzuje poskytovatel. Poskytovatel o odmítnutí přijetí do péče podle odstavce 1 nebo o ukončení péče podle odstavce 2 písm. d) a e) nebo o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb podle § 50 odst. 2 vydá pacientovi písemnou zprávu, ve které je uveden důvod odmítnutí nebo ukončení.

Důsledky porušení vnitřního řádu

 1. Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem (§48 odst. 2 zákona o zdravotních službách č.372/2011Sb.)

 2. V případě ukončení péče z důvodu porušení vnitřního řádu dostane pacient písemné vyrozumění s uvedením důvodů opravňujících k tomuto kroku, v souladu s §48 odst. 5 stejného předpisu.Související informace:

Vzhledem k aktuální pandemické situace, jsou všichni pacienti povinní nosit do ordinace respirátor FFP2 nebo chirurgickou roušku.

01.03.2021

Vážení klienti,

 

MIMO ordinační hodiny TELEFONY NEZVEDÁME!!!

Na nepřijaté hovory mimo ordinační dobu nevoláme zpátky.

Sestra se snaží postupně vyřizovat všechny hovory, telefon nám zvoní nepřetržitě, proto Vás žádáme o trpělivost, nebo případný kontakt SMS nebo napište e-mail a jakmile budeme mít čas, tak se Vám ozveme.

Prosím chovejte se k nám slušně!

 

Děkujeme za pochopení.

 

ZOBRAZENÍ AKTUALIT

Zobrazit pouze:
AKTUALITY
DOVOLENÁ A NEPŘÍTOMNOST
ČLÁNKY
Řazení aktualit:
od nejnovějších
od nejstarších